בקשה לשימוש חורג - אביב ברישוי - אמינות ומקצועיות

by אביב ברישוי
9 שנים ago
1337 Views

כיצד ניתן לקבל בקשה לשימוש חורג?

שימוש חורגעל פי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965, הוא כל שימוש בבניין או בקרקע הנעשה שלא בהתאם לייעוד המופיע בתוכנית בניין עיר (תוכנית הקובעת את השימושים האפשריים של כל שטח ושטח בתחום השיפוט של הרשות המקומית הרלוונטית), או לכתוב בהיתר הבנייה המקורי שניתן למבנה.

ניתן לקבל אישור לשימושים החורגים מהתוכניותעל ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייהאולם יש להדגיש כי מדובר בהליך לא פשוט שאורך זמן רב.

מעוניינים לקצר תהליכיםהסתייעות בשירותינו תשפר משמעותית את סיכויי קבלת ההיתר ועשויה אף לקצר במידה ניכרת את תקופת ההמתנה לאישורחייגו כעת ואחד מנציגנו ישמח להעניק לכם מידע נוסף, 077-5089500

באילו מקרים נוצר צורך בקבלת אישור לשימושים חורגים?

דוגמה אחת להתעוררות צורך בקבלת אישור לשימוש חורג היא הסבת דירת מגורים למשרדדוגמה נוספת היא הקמת גן ילדים בדירה שכזווכן שימוש בקרקע חקלאית למטרות מסחר (שאינו קשור ישירות לשימוש החקלאיהמחייבת אף היא קבלת אישור זה.

חשוב לציין כאן כי גם במקרה של שימוש החורג מהתב"ע (תוכנית בניין עיר), גם אם יינתן היתר הוא יהיה לתקופה מוגבלת.

פניות אחרות לוועדה המקומית לשם קבלת אישור לשימושים מתרחשות בעקבות עדכון תוכנית בניין עירבמקרה כזה עלול להיווצר מצב שבו השימוש במבנה מסוים אמנם תאם את התוכנית המקורית אך כבר אינו מתאים לתוכנית החדשה – ועל כן יש צורך באישורמצב אחר בעקבות שינוי תב"ע הוא כשפתאום נפתחות אפשרויות חדשותובעל נכס רוצה לנצל זאת ולהשתמש בו למטרה אחרת מזו הקיימתולשם כך יש צורך באישור.

חשוב להדגיש כי שימושים חורגים המהווים סטייה מהותית וניכרת מהתוכנית שבתוקףכלומר כאלה המשנים במידה משמעותית את אופי סביבתם הקרובהאינם ניתנים לאישור בדרך זו.

כיצד מגישים את הבקשה?

בקשה לאישור שימוש חורג מוגשת כאמור לוועדה המקומית לתכנון ובנייה וחייבת להיות ערוכה על ידי אדריכלמהנדס בניין או הנדסאי בניין/אדריכלות.

המסמכים אותם יש להגיש דומים לאלה אותם מגישים בעת בקשה להיתרי בנייהפרטים אודות מיקום הנכס (גושחלקהכתובת), מפת מדידה מעודכנתתוכניות בניין מפורטותחישוב שטחים,הוכחה בדבר הבעלות על הנכס שעבורו מבקשים אישור לשימוש חורגפרטיהם המלאים של המהנדס/אדריכלהקבלן המבצע והאחראי על הביקורתוכמובן פירוט המהות של הבקשה ונימוקים לשימוש החורג.

כמו כן חובה לפרסם את הבקשה באינטרנט (באתר של הוועדה המקומית או הרשות המקומית),בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם מוגדר כ"נפוץובעיתון מקומי אחד (אם ישנו כזה). באזורים שדוברי הערבית בהם מהווים לפחות 10% מהאוכלוסייה יש לפרסם גם בעיתון בשפה העברית וגם בעיתון בשפה הערבית.

פרסום נוסף יש להציב בחזית הבניין או השטח שעבורו הוגשה הבקשהועל כל אלה יש להוסיף הודעות אישיות לכל מי שעלול להינזק מאישור הבקשה לשימוש החורג – ורק לאחר מכן יתקיים דיון בוועדה המקומיתאם הוגשו התנגדויות לבקשההן עלולות לעכב משמעותית את אישור אותו שימוש חורג.

במידה וניתן האישור המיוחל על מגיש הבקשה לשלם את האגרות הנדרשות וכן היטל השבחה על פי קביעת הוועדהורק אז יינתן היתר בנייה.

חוששים מן התהליך הבירוקרטי המורכבפנו אלינו ונשמח לסייע לכם לעקוף את המהמורות הצפויות בדרך ולקצר את הליך קבלת האישור לשימוש חורג באופן משמעותילשיחת ייעוץ ראשונית חייגו כעת: 077-5089500

לשיתוף המאמר