צו רישוי עסקים

בתוקף סמכותו, קבע המחוקק ( שר הפנים )  לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 ובהתייעצות עם שרי איכות הסביבה, המשטרה, העבודה והרווחה, החקלאות והבריאות, ובהסכמתם, נקבעו עסקים טעוני רישוי בחלוקה לעשר קבוצות עיקריות:

  • קבוצה 1 – בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
  • קבוצה 2 – דלק ואנרגיה
  • קבוצה 3- חקלאות, בעלי חיים
  • קבוצה 4 – מזון
  • קבוצה 5 – מים ופסולת
  • קבוצה 6 – מסחר ושונות
  • קבוצה 7 – עינוג ציבורי נופש וספורט
  • קבוצה 8 – רכב ותעבורה
  • קבוצה 9 – שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
  • קבוצה  10- תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

לכל פריט בכל קבוצה, קבע המחוקק מיהם גורמי הרישוי שבסמכותם ליתן אישור לרישיון עסק.

למותר לציין כי אף אם נתן גורם הרישוי את אישורו למתן רישיון עסק, אין אישור זה מהווה רישיון עסק, אלא בתנאי שאישרו את העסק כל גורמי הרישוי הקבועים בצו, ורשות הרישוי הנפיקה את הרישיון הכולל פירוט תנאי הגורמים, ותנאים נוספים במידת הנדרש .
יתירה מכך, רישיון העסק לא יונפק כל עוד לא שולמה אגרת הרישוי הקבועה בחוק .


מה מכיל צו רישוי עסקים?

צו רישוי עסקים מכיל פירוט אודות העסקים טעוני הרישוי הנכללים בעשר הקבוצות, כאשר גורמי הרישוי הקבועים לכל עסק הינם: אגף ההנדסה ( חוק התכנון והבנייה) ושירותי כבאות, שכן, כל עסק חייב לעמוד בדיני התכנון והבנייה וכן בדרישות שירותי הכבאות, אף אם אינו טעון רישוי .

במספר מקרים מופיע הסימון המחייב אישורו של גורם הרישוי, בסוגריים, מה שמבהיר כי גורם רישוי זה אינו חייב לאשר הבקשה לרישיון עסק, אלא שדבר הבקשה / קיומו של העסק  מובא לידיעתו בלבד.
צו רישוי עסקים (לעסקים טעוני רישוי ) התשנ"ה 1995 מפרט אף את תוקפו של הרישיון, קוצב אותו בזמן ומאפשר לרשות הרישוי לקצוב את רישיון העסק / היתר זמני / רישיון זמני לתקופה קצרה משהתיר המחוקק, וזאת במידה ועל בעל העסק להשלים דרישות שביצוען נמשך לאורך תקופה זו.
תיקון לצו רישוי עסקים משנת 1995, הוגש לאישור הכנסת בתחילת שנת 2012 ובו תיקונים ותוספות .

להורדת טופס צו רישוי עסקים לחץ כאן


הצו החדש לרישוי עסקים

הצו החדש תוקן מכוח סמכויותיו של שר הפנים לפי חוק רישוי עסקים. צו זה מבקש לבטל את צו רישוי עסקים (עסקים טעונים רישוי), התשנ"ה-1995, ואת צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), התשל"ד-1974, ותחת זאת לקבוע צו חדש המסדיר את סוגי העסקים טעוני הרישוי, תוך התאמתו להוראות חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 27), התשע"א-2010 (להלן – "התיקון לחוק רישוי עסקים" או "התיקון לחוק").

בצו זה נכללים סוגי העסקים להם ניתן לבצע הליך מזורז לקבלת רישיון עסק, וסוגי העסקים טעוני הרישוי בכלל. כמו כן, נכללים עסקים לגביהם קבעו גורמי הרישוי מפרט אחיד לרישיון עסק וכאלו שאינם נכללים במפרט האחיד ולהם נדרשים אישורים נוספים.

לשיחת ייעוץ מקצועית בחינם בה נבין את הצרכים שלכם באופן מדויק שלחו הודעה:
לפנייה בוואטסאפ
לפנייה
בוואטסאפ
טופס
יצירת קשר
לחצו
להתקשר